Advisory Board

ADVISORY BOARD
  1. Nagaraj.V., Chairman
  2. Shashikala.S, Principal
  3. Mohd Saleem, Vice Principal
  4. Thirugnanasambandan, Prof & HOD
  5. Latha.S, Prof & HOD
  6. Meghachethan, Prof & HOD
  7. Sathish.K.G, Reader
  8. Akshay shetty, Reader